youtobeวัดฝายหิน

วิทยุออนไลน์วัดฝายหิน

ชมเครือข่ายLIVEBOX

www.kawnanews.com

ข่าวรอบเมืองเหนือ

วิทยุวัดสันป่ายางหลวง103.75

วิทยุพุทธศาสนาเชียงราย 99.50

youtubeก้าวหน้านิวส์2

youtubeก้าวหน้านิวส์3

ถ่ายทอดสดก้าวหน้านิวส

 

 ๖๗ หมู่ ๑ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๐๐

โทรศัพท์ /แฟกซ์ ๐๕๓-๒๒๖-๐๕๘ , ๐๕๓-๘๑๐-๔๐๖, ๐๕๒-๐๑๐-๔๖๔  
๐๕๒-๐๑๐-๔๖๒ มือถือ ๐๘๗-๙๑๕-๒๙๒๔

 

E-MAIL KASATE2498@HOTMAIL.COM

3BB broadband internet ความเร็วสูง เพิ่มความเร็วให้ลูกค้า ราคาเดิม