youtobeวัดฝายหิน

วิทยุออนไลน์วัดฝายหิน

www.kawnanews.com

ข่าวรอบเมืองเหนือ

 

 ๖๗ หมู่ ๑ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๐๐

โทรศัพท์ /แฟกซ์ ๐๕๓-๒๒๖-๐๕๘ , ๐๕๓-๘๑๐-๔๐๖, ๐๕๒-๐๑๐-๔๖๔  
๐๕๒-๐๑๐-๔๖๒ มือถือ ๐๘๗-๙๑๕-๒๙๒๔

 

E-MAIL KASATE2498@HOTMAIL.COM

3BB broadband internet ความเร็วสูง เพิ่มความเร็วให้ลูกค้า ราคาเดิม