วัดฝายหิน
 
 ๖๗ หมู่๑ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๐๐
โทรศัพท์ /แฟกซ์ ๐๕๓-๒๒๖-๐๕๘ , ๐๕๓-๘๑๐-๔๐๖   มือถือ ๐๘๗-๙๑๕-๒๙๒๔
 
/span>