วิทยุออนไลน์วัดฝายหิน

 

ทีวีออนไลน์วัดฝายหิน LIVEBOX

เว็บวัดฝายหิน เชียงใหม่

 ๖๗ หมู่ ๑ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๐๐
โทรศัพท์ /แฟกซ์ ๐๕๓-๒๒๖-๐๕๘ , ๐๕๓-๘๑๐-๔๐๖, ๐๕๒-๐๑๐-๔๖๔  
๐๕๒-๐๑๐-๔๖๒ มือถือ ๐๘๗-๙๑๕-๒๙๒๔

 

3BB broadband internet ความเร็วสูง เพิ่มความเร็วให้ลูกค้า ราคาเดิม